EIENDOMSTAKST MØRE OG ROMSDAL AS

Din eiendomspartner

Boligtakstmannens oppgave er å skape trygghet for partene i boligomsetningen. Når det er behov for taksering, betyr det gjerne at det dreier seg om betydelige verdier. Det vanligste, og kanskje beste eksempelet finner man når en bolig skal omsettes. Selger vil gjerne ha mest mulig for boligen, mens kjøper ikke ønsker å betale mer enn absolutt nødvendig.


Det kan være stort sprik mellom selgers og kjøpers verdioppfatninger. Skal et salg komme i stand, må begge parter bli fornøyd.


Takstmannens oppgave er å fastslå riktig pris, slik den er i markedet på det aktuelle tidspunktet. Noen ganger kan likevel kjøper og selger bli enige om en annen pris, og det kan være naturlige grunner til det.


Kjøper og selger (og evt. andre involverte) har ofte egne verdioppfatninger, gjerne som følge av sin interesse i eiendommen og omsetningen av den. De ulike partene er involvert, ikke bare økonomisk, men ofte også følelsesmessig.


Et viktig kjennetegn ved takstmannen er hans nøytralitet. Han har ingen økonomiske interesser knyttet til selve salget, og kan se det hele utenfra. Dessuten er han et fagmenneske på området, og kan gjøre en vurdering både av det tekniske og det markedsmessige på det aktuelle tidspunktet.


Det er takstmannens oppgave å skape trygghet for partene, gjennomføre en faglig verdivurdering og tallfeste disse verdiene. Dette er ingen enkel oppgave, den stiller store krav til takstmannen, til bakgrunn og kompetanse.


Hvilken dokumenter bør fremlegges ved befaring:

Boretslag og aksjeleilighet:
Boligsameie, selveierleilighet, rekkehus:
Eiet bolig (enebolig, rekkehus o.l)
Kjøpekontrakt
Husleie-giro
Leiekontrakt
Plantegninger
Vedtekter
Årsberetning (siste år)
Årsregnskap (siste år)
Ligningsoppgave fra forrestningsfører (siste år)
Tidligere takst/salgsoppgave

Kjøpekontrakt
Fellesutgifter / giro
Forsikringsbevis(for Sameiet)
Ligningsverdi (i selvangivelsen)
Plantegninger
Skjøte
Tidligere takst/salgsoppgave
Vedtekter
Årsberetning
Årsregnskap (siste år)
Ligningsoppgave fra forretningsfører (siste år)

Kjøpekontrakt
Skjøte / festekontrakt
Ferdigattest / brukstillatelse
Forsikringsbevis
Kommunale avgifter / giro
Ligningsverdi
Målebrev
Situasjonskart
Tegninger (plan og fasade)

Tidligere takst/Salgsoppgave
Kontaktinformasjon:

EIENDOMSTAKST MØRE OG ROMSDAL AS

v/ Jan Olav Aandal

6408 Aureosen

Mobil: 950 34 754

Epost: jan.olav@eiendomstakstmr.no


Org. nummer: 997 666 682